POUČENIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

pre účastníkov konferencie Slovenské hovory LARPové (ďalej len „Poučenie“)

 • Koho sa Poučenie týka?

Toto poučenie sa ťa týka, ak vypĺňaš kontaktný formulár na stránke https://shl.event-horizon.sk/.

To, že si si Poučenie prečítal, a že súhlasíš so spracúvaním svojich osobných údajov podľa tohto Poučenia, potvrdíš zaškrtnutím príslušného políčka v kontaktnom formulári.

 • Kto spracúva tvoje osobné údaje a na koho sa môžeš obrátiť s otázkami, žiadosťami a podnetmi týkajúcimi sa ochrany súkromia a osobných údajov?

Poučenie poskytuje a tvoje osobné údaje spracúva občianske združenie Event Horizon, so sídlom: Šalviová 40, 821 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 50 234 480. To sme my.

So žiadosťami, otázkami, podnetmi a pripomienkami sa na nás môžeš obracať písomne na adrese:

Event Horizon
Šalviová 40
821 01 Bratislava

alebo e-mailom na adrese: info@event-horizon.sk.

 • Aké osobné údaje o tebe budeme spracúvať a na aký účel?

Tvoje osobné údaje spracúvame na účel vybavenia správy, resp. dopytu, ktorý si nám zaslal prostredníctvom kontaktného formulára.

Na tento účel spracúvame nasledujúceho osobné údaje uvedené v kontaktnom formulári:

 • tvoje meno,
 • tvoju e-mailovú adresu,
 • predmet správy,
 • text správy.

Vyššie uvedené údaje sú nevyhnutné na vybavenie tvojho dopytu. Sú preto povinné a bez ich vyplnenia nie je možné odoslať dopyt.

Ďalej spracúvame technické údaje, napríklad, kedy si správu odoslal a kedy bol dopyt vybavený.

Spracúvame tiež informácie z nasledujúceho komunikácie medzi nami a tebou súvisiaci s vybavovaním podnetu.

Vyššie uvedené údaje môžeme spracúvať výhradne na základe tvojho výslovného súhlasu. Preto nemôžeš dopyt odoslať, kým nám takýto súhlas nedáš.

Svoj súhlas môžeš samozrejme kedykoľvek odvolať (napríklad tým, že nám pošleš e-mail). Keď svoj súhlas odvoláš, vyššie uvedené osobné údaje zmažeme.

 • Kto má k údajom, ktoré nám poskytneš prístup, a od koho získavame tvoje osobné údaje?

K údajom, ktoré nám poskytneš, resp. ktoré o tebe získame, máme prístup len my a osoby uvedené nižšie. Ak nie je nižšie uvedené inak, nikomu ich neposkytujeme.

S tvojimi osobnými údajmi u nás môžu prísť do styku:

 • členovia nášho organizačného tímu, a to na účel plnenia ich úloh pri príprave SHL, administratíve, byrokracii a podobne,
 • naši partneri, ktorí nám poskytujú rôzne služby, ako napr. webhosting, e-mailhosting, cloud, customer relationship management a podobne. Títo partneri spracúvajú tvoje osobného údaje v ich informačných systémoch pre nás a na naše účely, preto majú postavenie tzv. sprostredkovateľov.

Aj členovia nášho tímu aj naši partneri-sprostredkovatelia sú viazaní mlčanlivosťou a poskytujú záruky, že tvoje osobné údaje nezneužijú ani nevyzradia.

Nevieme vylúčiť, že tvoje údaje budeme musieť v súlade s príslušnými predpismi poskytnúť alebo sprístupniť súdom, orgánom činným v trestnom konaní alebo iným úradom.

Osobné údaje získavame od teba pri odoslaní dopytu a v súvislosti s jeho vybavovaním.

Tvoje osobné údaje neplánujeme prenášať do krajín mimo EÚ. Naši partneri-sprostredkovatelia nám poskytli záruky, že ak tvoje osobné údaje presunú do tretej krajiny, budú postupovať v súlade s príslušnými predpismi.

 • Ako dlho budeme tvoje osobné údaje používať?

Tvoje osobné údaje budeme používať, kým bude trvať účel, na ktorý sme ich získali. Spravidla teda do vybavenia podnetu. skončenia zmluvy

Osobné údaje, ktoré spracúvame na základe tvojho súhlasu, zmažeme najneskôr, keď odvoláš svoj súhlas s ich spracúvaním. Tým nie je dotknutá oprávnenosť spracúvania tvojich údajov predtým než si súhlas odvolal.

Po uplynutí doby uchovávania údajov tvoje osobné údaje zlikvidujeme, pokiaľ z predpisov o archívnictve nevyplynie povinnosť archivovať ich alebo ich odovzdať príslušnému archívu.

 • Aké máš práva a ako si ich uplatniť?

Svoje práva si môžeš uplatniť tak, že nás kontaktuješ spôsobom podľa bodu 2. O vybavení tvojej žiadosti ťa budeme informovať do 30 dní. V odôvodnených prípadoch môžeme túto lehotu predĺžiť o 60 dní, a to aj opakovane. V takýchto prípadoch ťa vopred informujeme.

Aby sme mohli vybaviť tvoj podnet a overiť tvoju totožnosť, budeme potrebovať, aby si vo svojej žiadosti uviedol svoje meno, priezvisko a kontaktný údaj, ktorý si nám niekedy poskytol. Ak si nám ešte žiadny kontaktný údaj neposkytol, oznám nám adresu trvalého pobytu.

Máš právo na prístup k údajom. Ak o to požiadaš, oznámime ti, či tvoje údaje spracúvame, o aké údaje ide, na aký účel ich spracúvame, komu sme ich poskytli, či sme ich preniesli do tretej krajiny a ako dlho ich budeme uchovávať.

Máš právo požiadať nás, aby sme opravili údaje, ktoré o tebe spracúvame, ak si myslíš, že sú nesprávne.

Máš právo požiadať o vymazanie svojich osobných údajov, ktoré o tebe spracúvame:

 • ak ich už nepotrebujeme,
 • ak odvoláš súhlas, ktorí si nám na spracúvanie dal,
 • ak sme osobné údaje spracúvali nezákonne alebo
 • ak správne namietneš, že naše oprávnené záujmy na spracúvanie údajov neprevažujú nad tvojimi právami.

Máš právo požiadať nás, aby sme dočasne prerušili spracúvanie osobných údajov:

 • ak sa domnievaš, že o tebe spracúvame nesprávne údaje, a to na čas kým sa ich správnosť overí,
 • ak je spracúvanie nezákonné, ale údaje už nepotrebujeme a požiadaš o to namiesto vymazania,
 • ak namietaš spracúvanie, a to do doby kým overíme, či naše oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov prevažujú nad tvojimi právami.

Máš právo získať osobné údaje, ktoré o tebe spracúvame na základe súhlasu a/alebo zmluvy a spracúvame ich automatizovanými prostriedkami, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Tieto údaje môžeš preniesť aj inej osobe, preto ak je to technicky možné, prenesieme na tvoju žiadosť osobné údaje priamo k tebou zvolenému prevádzkovateľovi.

Máš právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré vykonávame na základe nami stanoveného oprávneného záujmu. V tomto prípade uveď tvoje práva a oprávnené záujmy, o ktorých sa domnievaš, že prevažujú nad našimi záujmami.

Máš právo kedykoľvek odvolať súhlas na spracúvanie osobných údajov, ktorý si nám dal. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Ak sa domnievaš, že pri spracúvaní tvojich osobných údajov porušujeme právne predpisy, môžeš sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, https://dataprotection.gov.sk/uoou/.

Ďalšie podrobnosti o Vašich právach nájdete vo Všeobecnom nariadení o ochrane údajov.