KONFERENČNÉ PRAVIDLÁ

konferencie Slovenské hovory LAPRové

  • Úvodné ustanovenie

Tieto konferenčné pravidlá sa vzťahujú konferenciu Slovenské hovory LARPové (ďalej len „SHL“), ktorú organizačne zabezpečuje občianske združenie Event Horizon, so sídlom: Šalviová 40, 821 01 Bratislava, IČO: 50 234 480, e-mail: info@event-horizon.sk (ďalej len „EH“)

Tieto konferenčné pravidlá zaväzujú všetkých účastníkov SHL bez ohľadu na to, či sú pasívnymi účastníkmi (bez konferenčného príspevku) alebo aktívnymi účastníkmi (s konferenčným príspevkom).

Tieto konferenčné pravidlá sú pre účastníkov záväzné momentom prihlásenia sa na SHL. Účastníci prihlásením sa na SHL potvrdzujú, že si tieto konferenčné pravidlá prečítali.

  • Základné organizačné pravidlá

Účastníci sú povinní prísť na SHL načas, tak aby svojím neskorým príchodom nerušili plynulý priebeh konferencie a/alebo jej program. Aktívni účastníci sú povinní prísť v dostatočnom časovom predstihu pred časom ich príspevku, tak aby v súčinnosti s organizátorom mali primeraný čas na prípravu príspevku.

Akékoľvek prekážky, ktoré účastníkovi bránia alebo môžu brániť v účasti na SHL a/alebo včasnému príchodu na SHL, je účastník povinný bezodkladne oznámiť organizátorovi.

Oznámená ani neoznámená neúčasť účastníka na SHL nezakladá právo na vrátenie vstupného.

Účastníci sú povinní správať sa na SHL tak, aby nerušili plynulý priebeh konferencie a/alebo jej program. Aktívni účastníci sú povinní zodpovedajúcim spôsobom sa na svoj príspevok pripraviť, tak aby neznižovali úroveň, vážnosť a/alebo dobré meno SHL, iných účastníkov a ich príspevkov a/alebo EH.

Účastníci sú povinní zachovávať základné pravidlá slušnosti a korektnej komunikácie a vyvarovať sa osobným urážkam a invektívam, prejavom smerujúcim k potláčaniu základných ľudských práv a slobôd jednotlivcov alebo skupín, k diskriminácii a/alebo iným prejavom obdobnej povahy.

Účastníci sú povinní rešpektovať a dodržiavať program SHL a iné písomné alebo ústne pokyny organizátora. Pokyny organizátora majú prednosť pred týmito základnými organizačnými pravidlami.

V prípade porušenia týchto základných organizačných pravidiel je organizátor oprávnený prijať primerané opatrenia spočívajúce najmä no nie však výlučne v súkromnom alebo verejnom napomenutí, odobraní slova v diskusii, ukončením príspevku, vykázaním z konferencie na vymedzený čas alebo na trvalo, a to bez náhrady vstupného.

  • Zmeny alebo zrušenie SHL

EH si vyhradzuje v odôvodnených prípadoch vykonať zmeny SHL, ktoré môžu spočívať najmä no nie však výlučne v zmene programu, termínu a/alebo miesta konania SHL.

EH si vyhradzuje v odôvodnených prípadoch SHL zrušiť.

EH bude účastníkov o zmene alebo zrušení SHL bezodkladne informovať.

EH nie je povinné vrátiť účastníkom vstupné alebo poskytnúť účastníkom primeranú zľavu zo vstupného, v prípadoch keď k zmene alebo zrušeniu SHL dôjde z dôvodov, za ktoré EH nezodpovedá. EH nezodpovedá najmä, no nie však výlučne, za okolnosti, ktoré nemôže rozumne ovplyvniť a ktoré nemôže rozumne predvídať, predovšetkým za živelné pohromy, havárie v priestoroch konania a pod.

  • Autorské práva a vyhotovovanie záznamov

Ak sa EH a aktívny účastník písomne nedohodnú inak, prihlásením sa na SHL aktívny účastník poskytuje EH nevýhradnú, časovo a územne neobmedzenú a bezodplatnú licenciu na použitie jeho príspevku. Príspevkom sa má na účely podľa tohto bodu namysli prezentácia, ústny prednes resp. prednáška, písomné, obrazové, zvukovoobrazové alebo iné vyhotovenie príspevku alebo akékoľvek autorské dielo, ktorým sa účastník zúčastní na SHL (ďalej len „Príspevok“).

Licencia podľa predchádzajúceho odseku zahŕňa oprávnenie EH použiť Príspevok nasledujúcimi spôsobmi: vyhotovenie zvukového, obrazového a/alebo zvukovoobrazového záznamu Príspevku, vyhotovenie rozmnoženiny Príspevku, zverejnenie a/alebo odplatné či bezodplatné šírenie alebo verejné uvedenie Príspevku, jeho rozmnoženiny alebo záznamu príspevku, zaradenie Príspevku do konferenčného zborníka SHL, databázy alebo iného obdobného materiálu a adaptáciu alebo inú formu spracovania Príspevku.

EH pri použití Príspevku podľa predchádzajúceho odseku uvedie zodpovedajúcim spôsobom meno aktívneho účastníka ako jeho autora. Tým nie je dotknuté právo EH uviesť, že Príspevok bol prednesený na SHL, a že EH je ich usporiadateľom.

Aktívny aj pasívny účastník je povinný zdržať sa konania, ktorým by porušovali autorské práva iných nositeľov autorských práv. Aktívny účastník je najmä povinný zdržať sa plagiátorstva.

EH si vyhradzuje právo vyhotovovať obrazový, zvukový a/alebo zvukovoobrazový záznam priebehu SHL. EH si ďalej na účel vlastnej propagácie vyhradzuje právo záznam podľa predchádzajúcej vety zverejniť. EH bude pri vyhotovovaní a zverejňovaní záznamu postupovať tak, aby nedošlo k neprimeranému zásahu do osobnostných práv a do súkromia účastníkov SHL.

Informácie o spracúvaní osobných údajov účastníkov sú k dispozícii v samostatnom materiáli, ktorý EH poskytlo účastníkom.

  • Úhrada vstupného

Podmienkou účasti na SHL môže byť úhrada vstupného. V takom prípade je vstupné splatné okamihom prihlásenia sa na SHL.

Pokiaľ vstupné na SHL nie je zaplatené ani do desiatich (10) dní od doručenia výzvy (aj telefonicky alebo e-mailom) na jeho zaplatenie, EH má právo účasť účastníka zrušiť.

  • Záverečné ustanovenia

EH si vyhradzuje právo zmeny týchto konferenčných pravidiel. Zmena je účinná od okamihu oznámenia účastníkom.

Pokiaľ sa v dôsledku zmeny týchto konferenčných pravidiel zásadným spôsobom menia práva a povinnosti účastníka SHL, účastník má právo do desiatich (10) dní odo dňa oznámenia zmeny zrušiť svoju účasť s právom na náhradu vstupného.

V Bratislave, dňa 04. 05. 2019